„Клийнтех България“ ООД обявява покана за събиране на оферти в рамката на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Извършване на енергийни обследвания“ в изпълнение на проект Energy Efficiency in regioNal fOod processing Value chAins (LIFE22-CET-EENOVA), Споразумение за отпускане на  безвъзмездни средства № 101119476.

Тип: Услуга

Категория: 79419000-4: Консултантски услуги, свързани с оценяване

Срок: Срокът за подаване на оферти е 15.01.2024 г., 18:00 ч.

 

Подаване на оферти: Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават на адреса на Възложителя: гр. София, ул. Кракра № 18, ет. 1 (партер), „Клийнтех България“ ООД.

Оферти, които не са представени на адреса на Възложителя или са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат и не се оценяват.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията – Приложение № 1 и да съдържа техническо и ценово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

 

Изискване за технически възможности и/или квалификация:

Кандидатът следва да представи оферта по образец (Приложение №1 към ТС), с необходимите подпис и печат, както и необходимите национални лицензи за осъществяване на енергийните обследвания, описани в техническата спецификация:

  • Удостоверение от АУЕР, вписано в публичния регистър на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност на индустриални обекти и системи, съгл. чл. 18, ал. 3-6 от Закона за енергийна ефективност
  • Удостоверение от АУЕР, вписано в публичния регистър на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и издаване на енергийни паспорти и сертификати

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител:  „Клийнтех България“ ООД
Адрес: ул. Кракра № 18, ет. 1 (партер)
Град: София
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице/а за контакт: Марияна Хамънова
Телефон: +359 2 426 27 59
Електронна поща: info@cleantech.bg 

02.1_Техническа спецификация
02.2_Приложение 1 – Оферта
03_Mетодика за оценка
04_Проект на договор_EENOVA