INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

В Агробомб разработваме биотехнологии, за да помогнем на земеделските произво- дители да преминат от химически торове и пестициди към чиста продукция, и едно- временно с това да увеличим добива им. Първият ни продукт Grow and Protect (G & P) беше разработен, за да...
PRINT FINISH GONE GREEN!

PRINT FINISH GONE GREEN!

LAM‘ON е биоразградим и подходящ за ком- постиране ламиниращ филм за печатната индустрия. Фолиото ни предлага същите резултати като аналозите на пазара, има същия вид и харак- теристики, и се ламинира на същите машини. Това, което го отличава, е възможността за...
THE ULTRA-PORTABLE LASER-BASED MONITORING DEVICE FOR  DIESEL QUALITY

THE ULTRA-PORTABLE LASER-BASED MONITORING DEVICE FOR DIESEL QUALITY

Зад Diesel Express Tester стои интердисципли- нарен екип с научна експертиза, който споделя страстта към нови, по-чисти и по-безопасни тех- нологии в полза на клиентите и околната среда. Идеята за нашия продукт дойде от истински биз- нес проблем, който земеделските...
BRINGING RADICAL INNOVATION TO PACKAGING AND REUSABLE PRODUCTS

BRINGING RADICAL INNOVATION TO PACKAGING AND REUSABLE PRODUCTS

Хайпърфолд е технология, която подобно на оригами, позволява цилиндрични форми да бъдат сгънати до 10% от първоначалния си обем. В момента разработваме хитри аксесоари за съхранение на храни и напитки, които целим да превърнем в реална алтернатива на най-масовите...
SMART SOLUTIONS FOR JUST-IN-TIME WASTE MANAGEMENT

SMART SOLUTIONS FOR JUST-IN-TIME WASTE MANAGEMENT

ConnectedBin е решението, което прави контейнерите за отпадъци „умни“ и ви поз- волява да наблюдавате и управлявате съ- бирането на отпадъци в реално време! Системата ни позволява дистанционен кон- трол на различните параметри на котейне- рите за отпадъци, оптимизира...