В Агробомб разработваме биотехнологии, за да помогнем на земеделските произво- дители да преминат от химически торове и пестициди към чиста продукция, и едно- временно с това да увеличим добива им.

Първият ни продукт Grow and Protect
(G & P) беше разработен, за да увеличи до- бивите с 25-30% (само след три употреби), повиши устойчивостта и устойчивостта на растенията, и подобри почвеното плодо- родие.

Индустрия: Земеделие. Чиста промишленост. Биотехнологии

Ниво на готовност: Фаза 1
Валидиран бизнес модел. Функционален прототип. Мострена серия. Доказани пара- метри. Пре-продажби. Сформирана компа- ния и идентичност. Стартирана сертифика- ция за продажби в ЕС.

Контакти
д-р Цветана Личева, развой
Вероника Колева, бизнес развитие
agrobomb2018@gmail.com