Новини

Фондация Клийнтех България обявява публична покана за избор на доставчик по обществената поръчка с предмет доставката на 2 броя настолни 3D принтери

Днес, 2 август 2019 г., Фондация Клийнтех България обявява публична покана за избор на доставчик по обществената поръчка с предмет доставката на 2 броя настолни 3D принтери (единият от които за работа с технология LCD), в изпълнение на дейност 26. „Акселератор за технологично предприемачество“ на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Пълният комплект документи може да бъде намерен на следния е-адрес: eumis2020.government.bg, секция „Е-тръжни процедури“, както и по-долу.
Подаването на офертите се осъществява чрез електронната платформа ИСУН 2020 с адрес: eumis2020.government.bg

Изисквания оферти

Декларация

3D принтери – Техническа спецификация

Методика за оценка

Оферта

Проект на договор

Публична покана – 3D принтери

Справка доставки 

Справка оборот