EIT CLIMATE-KIC ХЪБ БЪЛГАРИЯ

EIT ClimateKIC е европейска общност за знания и иновации, която работи за развитието на проспериращо, адаптивно към климатичните промени общество, базирано на принципите на кръгова икономика с нулеви въглеродни емисии. Визията ни е да достигнем икономика с нулеви емисии до 2050 г.
Нашата мисия е да катализираме системните промени чрез иновации в области на дейност, които имат критично влияние върху емисиите на парникови газове – градовете, извличането на земни ресурси, материали и финанси – и да създадем устойчиви към климата общности.

Cleantech Bulgaria действа като официален Хъб на EIT Climate-KIC в България до 31.12.2022.

Deep Demonstrations of change

Дейностите Deep Demonstrations са нашият начин да катализираме процеса на разбиране, как да променим света в контекста на неотложността на нужните промени и несигурността на развитие им. Каним партньори и финансиращи да работят с нас за разширяване и развитие на Deep Demonstrations of change. Една от инициативите за системна промяна, реализирана от EIT Climate-KIC Хъб България е:

1. Кръгова икономика в България – използвайки методите на системни иновации и работайки заедно с 6 министверства в България, тази иниатива цели да създаде съвместна, интегрирана визия за прехода към кръгова икономика във всички сфери на дейност и политики.

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждането на информираност и знания са първите стъпки за подпомагане на хората и секторите да действат по отношение на климатичните промени, но истинската промяна може да се генерира само при развиване на нови компетенции и умения в общството

1. Pioneers into Practice – програма за мобилност за експерти в различни области, свързани с климатичните промени. Pioneers into Practice се провежда от 2018 г. за България.

2. Circular Learning Hub – център за обучение на предприемачи и инвеститори за кръгова икономика и прехода към системно мислене.

3. City Loops – образователен проект, насочен към МСП и заинтересовани страни от общини. City Loops има за цел да изгради капацитет за съвместно създаване на решения, базирани на принципите на кръговата икономика и развитие на иновациите за устойчив бизнес.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Нашите програми са подкрепили над 2000 стартиращи компании, което прави стартиращата общност на EIT Climate-KIC една от най-големите в света. Нашите стартиращи фирми са лидери в своите области. През последните три години почти 20 предприемачи с иновативни климатични решения, са отличени в списъка на Forbes 30 под 30 години.

Сред програмите за предприемачество, реализирани от EIT Climate-KIC Hub България, са:

1. Greenhouse – пре-инкубационна обучителна програма за начинаещи предприемачи, които имат бизнес идеи за климата и мотивацията да реализират идеите си в бизнес.

2. EIT Climate-KIC RIS Accelerator – най-голямата европейска акселераторска програма за стартиращи компании със устойчиви технологии в ранен етап на развитие. Уникална програма, подходяща за млади компании, а дори и неинкорпорирани екипи от предприемачи, с амбицията да предлагат устойчиви бизнес решения, чисти технологии и иновации в климата. В България от 2016 г. насам над програмата са подкрепени над 30 стартиращи фирми.

ИНОВАЦИИ И НАУЧНО РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Работим върху иновационен модел за обмен на знания и трансфер на технологии, наречен „knowledge helix“. Спрямо този модел се генерират потоци от знания и експериментални обучения между админситрация, академичните среди, индустрията и гражданското общество, основавайки се на стратегията и вземането на решения за създаване на социално отговорни политики и практики.

1. shift IDEAS – Проучване на пазарния потенциал на биоразградими материали с биологичната основа на мицел-лигноцелулоза, като алтернативи на пластмаси.

2. Интегрирана система за тематична оценка на климатичния риск (CRISTA) – валидиране на иновативното решение CRISTA за местния пазар, което повишава информацията за климатичния риск на ново ниво по отношение на демонстриране на използването на данни за климатичния риск и по-добро разбиране на свързаните с климатичните промени разходи и въздействие на регионално, градско, областно ниво.

3. Build Circular Up – катализацията на кръговата трансформация на строителния сектор в България, Кипър и Малта.

4. SUSMO (Устойчива споделена мобилност) – съвместно създаване на инструменти за реализиране на прехода към устойчива споделена мобилност за Столична община и три други европейски града.

МРЕЖАТА НА EIT CLIMATE-KIC RIS ХЪБОВЕ

Мрежата от хъбове на ЕИТ Клаймат-КИК активно се стреми да ангажира партньори, изграждайки връзките на Хъба с ключови индустрии, европейски мрежи, публични власти и академични мрежи за насърчаване на сътрудничеството между висше образование, научните изследвания и бизнеса, включително сектора на услугите и финанси.

Ние работим, съзнавайки сложността на прилагането на системните иновации за климатични промени и предоставяме достъп до системните иновации и ползите от внедряването им на ключови заинтересовани страни.

За най-новите програми и инициативи на Хъба на EIT Climate-KIC в България, както и за възможностит за вас и периоди за кандидатстване, отидете на страница направления: https://cleantech.bg/en/initiatives/ .

EIT CLIMATE-KIC Хъб в България

1.       Работа в партньорство с ЕИТ Клаймат-КИК от 2016 г. насам

2.       Портфолио:

–          Образователни програми: the Journey, Greenhouse

–          EIT RIS Accelerator

–          Демонстрационни проекти за кръгова икономика

–          Прототипиране и научно-развойна дейност за стартиращи компании

–          Инициативи за кръгова икономика в градове и индустрии

3.       Партньорства:

–          Столична община

–          Министерство на икономика

–          Българска строителна камара

–          Загорка

–          ИКЕА българия

–          Водещи български университети

4. Контакт:

info@cleantech.bg

+359 2 426 27 59

За повече инфомация за порфолиото на EIT Climate-KIC Хъба в България, търсете в страница Инициативи.