Youth for Sustainable Mobility and Inclusion TRAILS

TRAILS цели да осигури подкрепа за новото поколение работна сила в областта на градската мобилност, по-конкретно – електромобилността, посредством предоставянето на достъп до нови знания и умения, чрез които студени да се адаптират към съвременните технологии и бизнес модели. Проектът цели и насърчаване на предприемачеството и капацитета за иновации на младежите и достъпа им до професионално развитие в  електромобилната индустрия.

TRAILS предвижда създаването на модел на обучение, чрез който студенти и обучители да покрият нуждите на бизнеса от квалифицирана работна сила. Създадената по проекта методология, обединена с пилотно обучение и кръгла маса, ще спомогнат за развитие на нови умения, преквалификация и обмен на опит сред участниците в електромобилния пазар.

Номер на грантово споразумение: 23226

Финансиран по програма: EIT Urban Mobility

Бюджет: 122 025 евро

Начална дата: 01.01.2023

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност на проекта: 12 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Оценка на нуждите на електромобилната индустрия и набелязване на съществуващи възможности.
  • Дефиниране на актуални предизвикателства в индустрията и откриване на решения за покриване на дефицити в образователните програми на висши учебни заведения.
  • Разработване на модел за обучение и методология за провеждане на обучителни сесии.
  • Пилотно обучение на студенти в България и Малта, последвано от реализирането на кръгла маса с участието на обучители, обучаеми и представители на индустрията.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Предоставяне на решения на предизвикателства в електромобилната индустрия породени от липсите на достатъчна квалификация на навлизащата работна сила.
  • Развитие на нови знания и умения, спомагащи за адаптация на младежите към нуждите на бизнеса.
  • Създаване на мрежа сред студенти и представители на автоиндустрията за успешно развитие на предприемачески умения и капацитет.
  • Осигуряване на пряко взаимодействие между младежите, предприемачите и индустрията за утвърждаване на сътрудничество сред заинтересованите страни.
  • Извличане на ползи за социалния и икономическия растеж на страните и регионите, в които се прилага моделът на обучение.

Партньори: