SuSMo – Инструменти за преход към споделена мобилност

С амбицията да декарбонизират транспортните си системи, много градове в Европа въвеждат или планират да въведат услуги за споделена мобилност с нулеви емисии. Тези нови споделени услуги често изискват системна промяна във взаимодействията между експертите в публичния транспорт, операторите на услуги за мобилност и гражданите. Градските власти в Европа търсят нови начини и иновативни подходи за интегриране на споделените услуги със съществуващия транспорт, системите за плащане и резервации и планирането на маршрути.

Проектът SuSMo (Sustainable Urban Shared Mobility) работи с общинските администрации и транспортните отдели на Стокхолм, Болоня и София и с експерти в сферата на устойчивата споделена мобилност за разработването на обучителни материали, които да подпомогнат навлизането на услуги за споделена мобилност в европейските градове. Материалите включват насоки и инструменти за успешно внедряване, мониторинг и оценка на услугите за споделена мобилност, както и казуси от партньорските градове на SuSMo, показващи интересен опит и научени уроци.

Насоки и инструменти на SuSMo

Екипът определи и проучи четири теми, които имат отношение към внедряването на устойчива споделена мобилност. Резултатите от проучванията и работата с градовете-партньори са оформени като обучителни материали за градските власти, които искат да въведат, оперират и оценят услугите за споделена мобилност.

 

  1. Политики, регулации и обществени поръчки: Какви стъпки да предприемат градовете за въвеждане на устойчива споделена мобилност?
  2. Ангажиране с частния сектор: Създаване на схеми за споделена мобилност, които работят за всички. Кои са ключовите фактори за успешни публично-частни партньорства при споделената мобилност?
  3. Поведенческа промяна: Как поведението на заинтересованите страни влияе върху въвеждането на споделена мобилност и какво е необходимо да се промени за успешно въвеждане на тези услуги на пазара?
  4. Оценка на въздействието: Как да се оцени въздействието на услугите за споделена мобилност в градовете (спестени въглеродни емисии) чрез софтуерен модел?

Казуси от градовете-партньори на SuSMo

Екипът работи с градовете-партньори, Болоня, София и Стокхолм, за идентифициране на интересни примери при въвеждането на услуги и схеми за споделена мобилност. Научените уроци могат да бъдат разгледани в синтезиран вид по-долу:

Стокхолм – Споделени автомобили в новите квартали

Въвеждането на специални разрешителни за паркиране в Стокхолм доведе до внедряването на схеми за споделено ползване на автомобили. Казусът предоставя ценни препоръки за въвеждането на споделени схеми с фокус върху поведенческата промяна, регулациите, обществени поръчки и ангажиране с частния сектор.

Пътните карти (технологии и политики) представят предстоящото технологично развитие, потенциалните политически и стратегически решения, които градовете ще трябва да вземат за ускоряване на прехода към ниско-въглеродна мобилност. В този казус пътните карти са използвани за идентифициране на силните и слабите страни на Планът за устойчива градска мобилност на София в контекста на развитие до 2030.

Иновативно публично-частно партньорство в София доведе до въвеждането на първия хъб за услуги за мобилност. Казусът дава детайли за процеса на изграждане и въздействието върху София.

Болоня въвежда услуга за споделени велосипеди през 2018 г. За процеса на обществената поръчка е използвана тръжна процедура “състезателен диалог“.  Казусът дава детайли по отношение на процеса и предоставя рамка за създаване на схема за споделени велосипеди чрез използването на „състезателен диалог“.

Партньори в SuSMo:

Cenex Nederland (Координатор), AESS, Cleantech Bulgaria, Trivector

Предходни участници/сътрудници:

Cenex, TU Delft, проект MOTION на EIT Climate-KIC