SPREАDing the global potential of developing innovation ecosystems to strengthen INNOvation in regional and local business

SPREAD2INNO обединява различни заинтересовани страни в иновациите – инкубатори, акселератори, иновационни предприятия, изследователски организации, консултанти и мрежи от ключови европейски иновационни региони, в обща кауза за реализация на мащабируема, възпроизводима и всеобхватна 2-годишна програма за предоставяне на висококачествени бизнес услуги и сътрудничество между различни организации от добре развити и от по-слабо развити регионални иновационни екосистеми.

Номер на грантово споразумение: 101071977

Финансиран по програма: HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01

Бюджет: 999 375 €

Начална дата: 15.01.2023

Крайна дата: 14.01.2025

Продължителност на проекта: 24 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Провеждане на 6 локални събития в Гърция, в България и в Италия, които да осигурят на участниците комплексна представа за работата в мрежа и добра представа за възможностите, свързани с разширяване на бизнеса в цяла Европа.
  • Разработване на онлайн платформа като единна отправна точка за обмен на информация между различни иновационни екосистеми;
  • Провеждане на 2 обучителни Академии, които да подкрепят най-отличилите се в локалните събития иновационни предприемачески идеи;
  • Едноседмично интензивно обучение на финалистите за повишаване на компетенциите с акцент върху пазарната реализация и привличането на инвестиции.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Подобряване достъпа до нови бизнес модели на 120-те участващи в локалните събития европейски стартиращи и иновационни компании.
  • Изграждане на система за предприемачи, улесняваща достъпа до интензивни знания и експертиза за разработване на техните продукти/услуги чрез 2 регионални Академии.
  • Подкрепа на 6-те най-жизнеспособни и обещаващи идеи и концепции от ранните етапи до комерсиализацията на техните продукти/услуги, чрез интензивно обучение.
  • Свързване на организации от повече и по-слабо развити иновационни екосистеми с цел подобряване на техния капацитет, свързаност и конкурентоспособност.

Партньори:

SPREAD2INNO сформира стратегическо партньорство между Германия, Белгия, Австрия, България, Гърция и Италия, включвайки: