Shift 2 Green – Promoting Eco-friendly Habits at Work with Gamification

Последиците от изменението на климата и необходимостта от екологичен преход оказват съществено влияние над политиките на Европа за въвеждане на устойчиви мерки в посока опазване на околната среда.

Проектът Shift2Green е насочен към развитието на нови знания и умения в областта на устойчивите екологични практики и прехода към кръгова икономика сред лидерите и персонала в МСП с цел преминаване към зелена трансформация, както на организационно, така и на личностно ниво. Чрез разработването на иновативни дигитални образователни решения и инструменти, включващи елементи на геймификация, ще се спомогне въвеждането на екологични практики в бизнеса за постигането на трайни поведенчески промени сред служителите.

Номер на грантово споразумение: KA220-VET-80B7D207

Финансиран по програма: Erasmus+

Бюджет: 250 000 евро

Начална дата: 01.11.2022

Крайна дата: 30.04.2025

Продължителност на проекта: 30 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Оценка и анализ на нуждите на партньорските организации и МСП сектора в областта на зелените практики на работното място
  • Изграждане и пилотиране на геймифицирана платформа, която насърчава въвеждането на устойчиви, зелени практики и поведения в компаниите
  • Подкрепа за преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) и лидери на промяна в МСП в насока зелена трансформация с реални примери и насоки относно използването на цифрови инструменти
  • Повишаване осведомеността на работещите относно теми като опазване на околната среда, изменения в климата, разделно събиране на отпадъците и други.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Повишена осведоменост сред лидерите и служителите в МСП по отношение на климатичните изменения и възможните начини за отговорно поведение, изграждане на екологични навици на лично и организационно равнище
  • Изработка и разпространение на дигитални инструменти за обучение с елементи на геймификация, чрез които да се въздейства над поведението на целевите групи в посока опазване на околната среда и преход към кръгова икономика
  • Внедряване на иновативни практики и подходи в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)

Партньори: