INGENIOUS – strengthenINg diGital pEdagogy skills aNd competencIes Of edUcatorS

Изграждане на иновативен модел за обучение, определяне нивото и оценка на дигиталните и зелени умения на преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), както и разработване на платформа за обучение с интегрирани курсове и съдържание.

Номер на проекта: 2020-1-EL01-KA226-VET-094871
Продължителност: 01.03.2021 – 28.02.2023
Бюджет: 256 206, 00€

Проектът цели да:

  1. Проучи настоящата ситуация в сектора на зелената икономика, използваните дигитални и зелени умения от страна на преподавателите в сферата на ПОО. На база получените резултати да създаде учебна програма и съдържание с модули, свързани с изграждане на зелени и дигитални умения.
  2. Подобри и надгради знанията на преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) относно дигиталните и зелени умения.
  3. Подсигури безпроблемната приемственост в системата на ПОО, в контекста на промени в учебната среда, чрез внедряване на методологии, базирани на Дигитално Онлайн Обучение(ДОО).
  4. Разработи и пусне в експлоатация платформата за Професионални Отворени Онлайн Курсове (ПООК) с интегрирано учебно съдържание, целящо да развие дигитални и зелени умения.
  5. Подобри готовността и възможностите за адаптиране на учебното съдържание на преподавателите в сферата на ПОО, изправени пред глобалните предизвикателства.

Очаквани резултати:

  • Подпомагане преподавателите в областта на ПОО за придобиване на подходящи практически знания и достъп до информация в сферата на дигиталните и зелени умения
  • Проектът ще окаже силна подкрепа към интегрирането на зелени теми в професионалното обучение
  • Насърчаване и подкрепа в адаптация на преподавателите в системата на ПОО в отговор на изискванията на променящия се пазар на труда в контекста на засилващата се тенденция за онлайн обучения.
  • Благодарение на резултатите от проекта, преподавателите ще имат възможност самостоятелно да изградят дигитални и зелени умения. С тяхна помощ, учебното съдържание ще бъде представяно и подобрено чрез включване на интерактивни модели, въвличане и интеракция с учащите в онлайн среда и включване на зелени теми.

Партньори:
Ingenious сформира стратегическо партньорство между България, Италия, Латвия, Гърция и Словения, включвайки:

Sistemi Formativi Confindustria (IT)

STYRIAN TECHNOLOGY PARK (SI)

Transport and Telecommunication Institite (LV)

DIAVALKANIKO (GR)          

Confederation of the Employees and Industrialists in Bulgaria (BG)

Cleantech Bulgaria (BG)

University of Ioannina (GR)