Клийнтех България е водещ партньор по проект GEMSS (GEo-Modelling for Integrated Mobility Solutions in Sofia) по програма на EIT Urban Mobility, съвместно с “Зелена София”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Център за градска мобилност.

В рамките на проекта ще се изследва настоящото състояние на предварително идентифицирани зони с интензивен трафик – улици, кръстовища, паркиране по улиците, чрез иновативен подход за картографиране на градските единици с висока разделителна способност. Проектът има за цел да предложи иновативни решения за справяне с проблема с прекомерния трафик и паркиране по улиците в тези зони на града.

Партньори:

– Клийнтех България

– „Зелена София“

– Център за градска мобилност

– СУ „Св. Климент Охридски“

Дейностите включват картографиране на зони със силно натоварен трафик и струпване на паркирали автомобили. Събраните данни ще бъдат обработени в ГИС-формат и обобщени чрез локализационен анализ и моделиране, служещи като инструмент за вземане на решения за подобряване дейността на обществения транспорт, включително развитието на интермодални хъбове, буферни паркинги и довеждащ транспорт до ключови точки (Park and Ride stations), както и насърчаване на алтернативи на автомобилния транспорт, които да намалят натоварването по улиците от паркиралите коли, да намалят използването на лични автомобили, като същевременно увеличат използваното пространството за живеене, а не за придвижване.

Въз основа на анализа ще бъде формулирано и основното предизвикателство, за решаването, на което ще бъде приложен отворен иновационен подход (Open innovation initiative). Целта е да се привлече иновационният капацитет на местните стартиращи компании, университети и организации, които развиват научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Те ще бъдат поканени да представят решения с потенциал за пилотно тестване в София. Приложимостта на най-добрите решения ще бъде предварително анализирана и така ще бъде очертан най-ефективният метод на пилотно тестване и потенциално прилагане през 2021 г.

София е най-бързо развиващият се град в България, а личният автомобил остава предпочитан начин на придвижване, което води до силно натоварени кръстовища и натрупване на паркирали по улиците коли. В допълнение на това е и липсата на инфраструктура, която да може да поеме нарастващите нужди на града. Именно тези проблеми адресира проекта GEMSS. Дейността му е пряко насочена към 28,8% от гражданите (около 350 хиляди души), които използват автомобили ежедневно база според Плана за устойчива градска мобилност от 2019 г.

Въвеждането на базирани на данни решения ще намали времето за пътуване до работното място, ще намали нивото на стрес, свързано с шофирането, ще намали натовареността на пътната инфраструктура, както и емисиите на парникови газове от автомобилния трафик и по този начин ще подобри градския пейзаж и качеството на живот в София.

Клийнтех България е дългогодишен партньор на Столична община и работи активно за въвеждането на иновативни решения свързани с подобряване на градската среда. Настоящият проект е част от мерките, насочени към градската мобилност в столицата и решенията, свързани с предоставяне на по-добри услуги към гражданите на база информация от картографиране на зони с натоварен трафик и струпване на паркирани автомобили.