Проектът е финансиран по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейски социален фонд, като се изпълнява в период от 01.05.2021г. до 30.04.2023г

FUSE цели да създаде стратегически документ с насоки за създаване на Национален център за компетенции в сферата на социалните иновации и да подобри ефективността на ЕСФ+ като инструмент, който подкрепя социалните иновации. 

Дейностите по проекта обхващат:

 • Картографиране на екосистемата в сферата на социалните иновации и социалното предприемачество, което ще спомогне за идентифициране нуждите на средата
 • Въвличане заинтересованите страни на национално ниво с цел предоставяне на допълнителни знания в сферата и затвърждаване на взаимовръзките между институциите и частния сектор
 • Повишаване знанията на партньорите от консорциума по теми, обхващащи всички аспекти на социалните иновации и социалното предприемачество, чрез обмяна на опит и включване в специално разработени за проекта обучения
 • Споделяне на добри практики, знания и подкрепа между консорциумите на Европейско ниво, изпълняващи сходни проекти, финансирани от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Европейски социален фонд.

Партньори:

 • Rethink Ireland (Ирландия)
 • Genio (Ирландия)
 • Cohesion and Development Agency (AD&C) (Португалия)
 • Portugal Social Innovation Mission Unit (Португалия)
 • The Change Foundation (България)
 • The Business Institute (България)
 • Center for Not-for-Profit Law (България)
 • BCause Foundation (България)
 • Cleantech (България)
 • SYNTHESIS Center for Research and Education (Кипър)
 • Centre for Social Innovation (Кипър)