Enhancing entrepreneurial ecosystems for education

ENTREPRENEDU събира заедно заинтересованите страни в областта на иновациите и образованието от 6 различни европейски държави, 3 от ниско до средно иновативни региона (IT, BG, GR) и 3 от високо иновативни (BE, DE, IE).

Проектът има за цел да създаде високо възпроизводим и мащабируем образователен модел (Програма за рисков капитал) за бизнеса и за образователните институции чрез реализация на поредица от 3 Хакатона, изпълнени на регионално ниво, чиято цел е да съдействат на разработени концепции и идеи да се превърнат в работещи решения. В края на проекта програмата ще бъде валидирана в 3 учебни заведения, които са част от консорциума.

Концепцията на ENTREPRENEDU е насочена към смекчаване на иновационните и образователните неравенства между различните региони на ЕС, които водят до небалансирана бизнес активност и по-малко възможности за работа в по-слабо развитите предприемачески екосистеми.

Номер на грантово споразумение: 101100507

Финансиран по програма: Elevating the scalability potential of European business (2022.1) (HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01)

Бюджет: 1 048 950.03 €

Начална дата: 15.01.2023

Крайна дата: 14.07.2025

Продължителност на проекта: 30 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Качествен и количествен анализ на нуждите на ниско и умерено иновативните региони по отношение на предприемаческото ноу-хау в образованието и събиране на едно място най-добрите сценарии (практики);
  • Оценка и подобряване на качеството, капацитета, конкурентоспособността и обхвата на услугите за ускоряване на бизнеса;
  • Създаване на образователна програма за укрепване на бизнес знанията и уменията, както и на предприемачеството в по-слабо и умерено иновативните региони;
  • Събиране на едно място на регионални стартиращи фирми с висок потенциал, младежи и заинтересовани страни от бизнеса с цел ускоряване и подобряване на предприемаческите системи в регионите, към които е насочен проектът;
  • Оценка на устойчивостта на методологията и на решенията на ENTREPRENEDU.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Подкрепа за разпространение на нов бизнес модел и предприемачески умения чрез включване на 90 екипа от младежи в 3 Хакатона в страната и в чужбина;
  • Осигуряване на високо възпроизводим модел за предоставяне на бизнес ноу-хау за младите европейци, който да бъде валидиран в 3 образователни институции в Италия, Гърция и България;
  • Подкрепа на 12-те най-жизнеспособни и обещаващи идеи и концепции от ранните етапи на идеята до комерсиализацията на техните решения;
  • Валидиране на Програмата за рисков капитал в 2 университета и 1 организация за професионално обучение.

Партньори:

ENTREPRENEDU сформира стратегическо партньорство между Германия, Белгия, България, Ирландия, Гърция и Италия, включвайки: