BuildSkillsAcademy

Проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy) е финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът започна на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490,00 Евро. Координатор на проекта е „Клийнтех България“ ООД. Консорциумът обединява 17 партньора от сферата на образованието, индустрията и експлоатацията от 7 европейски държави (България, Кипър, Гърция, Италия, Литва, Германия, Франция), 2 асоциирани държави (Сърбия и Норвегия) и 1 държава, която не е асоциирана към програмата (Босна и Херцеговина), които ще работят заедно за постигане на основната цел на проекта – създаване на общоевропейска рамка и схема за сертифициране и надграждане на знания и умения за т.нар. „двоен“ преход (цифров и екологичен) с фокус върху строителния сектор.

Важна роля в проекта играят организациите, предоставящи професионално образование и обучение и тяхната основна задача ще е да актуализират и приспособят предлаганите услуги към възникващите нови нужди в областта на зелените и дигитални умения. В рамките на проекта ще бъде изготвена BuildEnrichedSkills методология за насърчаване предлагането на обучения, свързани с реалните нужди на пазара на труда при прилагане на подхода „учене през целия живот“, вкл. чрез преквалификация и повишаване на квалификацията. Ще бъде разработена и процедура за подкрепа на центровете за професионално образование и обучение, които да подпомогнат бързото адаптиране на работната сила към двойния цифров и екологичен преход. Друга водеща цел е създаването на сертификационна рамка за признаване на умения и компетенции, съответстващи на нуждите на двойния преход, която да служи като референция на световно ниво за подобряване и сертифициране на услугите на ЦПО.

Продължителността на проекта е 48 месеца (до 31.05.2027 г.), през които ще бъдат изпълнени 3 основни работни пакета:

Разработване и верификация на BuildEnrichedSkills методология

Въз основа на таксономията за зелени умения на ESCO (Европейски умения, компетенции, квалификации и професии) ще бъдат идентифицирани основни и допълнителни умения, компетенции и знания в конкретни професии. Те ще бъдат позиционирани в матрица от преходни умения и компетенции, актуализирани съобразно нуждите на пазара за преквалификация и повишаване на квалификацията. Тези умения и компетенции ще бъдат интегрирани:

 • с приоритетите на Стратегията за интелигентна специализация (S3) и Националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а именно – какви са конкретните интервенции, предвидени съгласно тези стратегии и планове в областта на изграждането на умения и компетенции в строителния сектор (дигитализация, зелено строителство и др.);
 • в съществуващите курсове за ПОО, обогатявайки съдържанието и форматите в строителството с елемент, свързан с прехода.

Ще бъдат създадени силни механизми за осигуряване на качеството, съответстващи на рамката EQAVET (Осигуряване на качеството на европейско ниво в професионалното образование и обучение) с цел трансформиране на ЦПО в Центрове за професионални постижения (COVEs), които да действат като катализатори за местни бизнес инвестиции, подпомагащи възстановяването, зеления и цифровия преход. Въз основа на това ще бъде структуриран процес по осигуряване на качеството на курсовете чрез тяхното обогатяване от BuildSkills Academy.

На базата на списъка с умения и компетенции за всяка професия, ще бъде разработена BuildEnrichedSkills методология за насърчаване обучението в умения, съобразени с пазара на труда, включително такива, необходими за зеления и цифровия преход чрез прилагане на подхода за обучение през целия живот. Методологията ще бъде валидирана от широк кръг от заинтересовани страни по отношение на нейната стратегическа и икономическа приложимост и значение.

Разработване и верификация на сертификационна рамка

Въз основа на ISO 17024 (Оценка на съответствието – Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица) ще бъдат разработени схеми за сертифициране на учебни програми, обучителни материали и лица, придобили преходни умения и компетенции. Също така ще бъде изготвена обща рамка за сертифициране с цел признаване и валидиране на съдържанието на курсовете за преходни умения и компетенции, предоставяни от ЦПО на ниво ЕС. Това представлява най-важният резултат от проекта и има за цел да преодолее празнината между различните рамки за сертифициране в държавите-членки.

Професионални постижения за преходни умения и компетенции

Ще бъдат организирани пилотни тестове на курсове за ППО в 6 държави, както и 3 майсторски класа. Активна интеграция на представителите на така наречения Триъгълник на знанието (образование, изследвания и иновации в индустрията) ще бъде постигната чрез ангажиране на индустрията и представяне на добри примери за иновативни процеси/продукти от иновационната екосистема. Ще се извърши кръстосано съпоставяне на резултатите от проведените курсове между различните страни – партньори и в рамките на различни екосистеми. Пилотното тестване и неговите резултати ще бъдат оценени въз основа на количествените показатели от EQAVET рамката. Резултатите от тази оценка ще бъдат трансферирани обратно към доставчиците на ПОО, на чиято база те ще актуализират курсовете, след което ще се извърши проверка за съответствие със схемата за сертифициране.

Основните резултати от проекта включват:

 • Списък с умения и компетенции за различни професии и EQF нива в строителния сектор;
 • Процес за осигуряване на качеството на актуализирани курсове за ПОО, вкл. механизми, базирани на EQAVET методологиите;
 • BuildEnrichedSkills методология за интегриране на релевантни за пазара умения, необходими за зеления и дигитален преход, в курсове за ПОО с фокус върху ученето през целия живот;
 • Учебен план за 12 курса;
 • Процедура за адаптиране на предлаганото обучение към развиващите се нужди на пазара на труда;
 • Схеми за сертифициране на учебните програми, обучителните материали и обучените лица;
 • 12 сертифицирани курса;
 • Сертификационна рамка за преходни умения;
 • 12 пилотни проекта, реализирани в 6 държави.

Разпространението и приложението на резултатите от BuildSkills Academy са от решаващо значение за постигане на очакваното въздействие на проекта и осигуряване на неговата устойчивост и продължение в бъдеще. В тази връзка ще бъде разработена стратегия, както и дългосрочен план за действие за прогресивно внедряване на резултатите от проекта след неговия края и към 2031 г.

The project “Academy for Transitional Skills in the Build Environment” is co-funded by the European Union ERASMUS+ Programme under Grant Agreement number: 101104419