Столична общинаАсоциация за развитие на София и Клийнтех България обявяват сключването на партньорство с цел обединение и сътрудничество на всички заинтересовани страни от София, страната и чужбина за позиционирането на България като културен и креативен център, партньор и част от EIT Culture and Creativity – една от общностите за знание и иновации към Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – структура на ЕС.

В рамките на настоящото партньорство за „Култура и креативност“ се предвиждат провеждането на следните дейности:

Обсъждане, планиране и реализация на общи проекти и инициативи за прилагане и адаптиране на целите на Новия европейски Баухаус, който цели да превърне нашите места за живеене в обогатяващи и вдъхновени от изкуството и културата, които са устойчиви, в хармония с природата, околната среда и нашата планета, приобщаващи и насърчаващи диалога между култури, религии, полове и възрасти.

Подготовка за създаването на Co-location center (CLC) на EIT Culture & Creativity в София, който да обедини включването не само и на други български градове, но и на други държави от Балканите. Целта на настоящото партньорство е да изработи устойчив модел за функционирането на ново CLC към EIT Culture and Creativity, което да работи като регионален център за иновации в сферата на културата и креативните индустрии.

Стимулиране на съвместно участие по проекти по Програма „Творческа Европа“, „Хоризонт Европа“ и други хоризонтални програми на Европейската комисия за подпомагане развитието на иновации в сектора на културата, творческите индустрии и аудио-визуалния сектор.

Партньори:

Столична община и кмета Йорданка Фандъкова през последните 10 г. инвестират в устойчивото развитие на културата и изкуството в София, чрез ежегодно повишаване на бюджета за Култура, създаване на различни финансови инструменти за финансиране на граждански проекти в сферата на културата, развитие на инфраструктура за култура, включваща съвместно планиране заедно с гражданите, реновиране на индустриално наследство,  опазване и социализация на културно историческо наследство,  закупуване на пространства и защита на знакови за историята и културата на София частни пространства. В изпълнение на своите програми, стратегически документи и приоритети Столична община инвестира в развитието на София като вдъхновен от изкуството и културата град, който е в хармония с природата и околната среда, и който насърчава диалога между културите и религиите. Общината  работи за развитие на екосистема, която създава условията за развитие на културните и творчески индустрии в града, които устойчиво повишават добавената стойност от 7.89% през 2012г. до 9.82% през 2020г. През 2015г. София бива избрана за творчески град на киното към ЮНЕСКО.

Асоциация за развитие на София е ресурсен център за тестване на иновации в областта на културата и дигиталната трансформация, изследванията, анализите и образователните програми, които създават условия за постоянен диалог между гражданското общество, творческите общности, бизнеса, академичните институции и Столичната община. Асоциацията бе определена с решение за СОС от 2012г. за координатор на кандидатурата на София за титлата Европейска столица на културата. АРС е координатор и участник в работна група по създаване на първата за България дългосрочна стратегия за развитие на културата – София: творческа столица 2013-2023. През 2015г. експерти от АРС участват в разработването на Стратегия за интелигентна специализация за София, която определя като един от двата приоритета на града Културните и творчески индустрии. Асоциацията инвестира дългогодишни усилия в сферата на образованието в културата чрез създаването и годишните програми Академия за мениджъри в културата. Със заповед на кмета на Столична община АРС е определена за координатор на експертна група за изготвяне на отчета на стратегията за развитие на културата 2013-2023 и изработване на визия за развитие на културата и креативността в града до 2033г.

Клийнтех България е мрежа за устойчиво развитие, чисти технологии и зелени иновации в България. Компанията има основен предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивото развитие, борбата с климатичните промени, корпоративната социална отговорност, развитие на иновативните технологии и подпомагане при стартиране на нови бизнеси, създаване и управление на бизнес инкубатори, акселератори, фондове и други механизми за подкрепа развитието на иновативни стартъп фирми. Клийнтех работи и за създаване, разпространение и развитие на културни и креативни индустрии, вкл. в сферата на театъра, музиката, киното, аудиов-визуалните технологии, литературата, медиите и опазването на културно-историческо наследство. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) – орган на Европейския съюз, в направленията Климат (EIT Climate-KIC), Устойчиво производство (EIT Manufacturing), Храни (EIT Food), Градска мобилност (EIT Urban Mobility) и първични суровини (EIT Raw Materials).