Функция:                              ​  Обучител/лектор за обучителни програми и менторство в рамките на предприемачески формати, ръководени от Клийнтех България
Вид и продължителност на договора:  Рамков договор за предоставяне на услуги
Краен срок за кандидатстване:14.06.2020 г.

Описаниe

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия и Климатични промени; партньор е в редица международни проекти Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ и др. и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Клийнтех България ръководи над 5 различни вида пре-акселераторски и акселераторски програми. Програмите са подходящи за стартиращи компании, специалисти и екипи от предприемачи с амбиция да лансират устойчиви бизнес решения, чисти технологии и иновации в областта на климата.

Приоритетните ни теми включват:

Цифрова трансформация, електронна търговия, интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI); Аналитични решения и метрика; Интелигентна градска мобилност, транспорт и логистика; Оптимизация на процесите; Биотехнологии; Химия; Прецизно земеделие и устойчиво използване на земните ресурси; Управление на ресурсите и кръгова икономика; Чиста промишленост; Управление и съхранение на енергия; Хранителни технологии;

Програмите са част от инициативите на най-голямото публично- частно партньорство в Европа, работещо в подкрепа на иновации и развитие на нови технологии – Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).

За изпълнението на програмите Клийнтех България създава мрежа от обучители, които следва да отговарят на основните изисквания на различните формати, покривайки някои от следните теми:

 • “Lean startup концепция”, Прототипиране и MVP, Unique value proposition, валидиране на клиенти;
 • Бизнес моделиране и устойчиви бизнес модели, стратегии, управление на иновационни проекти и бизнес пътни карти;
 • Разработване на бизнес планове и финансови модели;
 • Стратегия за набиране на средства и оценка на стартиращи компании;
 • Стратегии за развитие и разрастване към нови пазари;
 • Продажби, пазарни проучвания, “Go to market” и стратегии и развиване на отношенията с клиентите;
 • Права и защита интелектуалната собственост.

Дейност и ангажираност:

 • Подготовка и провеждане на работилници/семинари/обучения с екипите от предприемачи;
 • Индивидуални сесии/персонални консултации екипите

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите е необходимо да бъдат опитни обучители/ментори, мотивирани, енергични, и да проявяват интерес в областта на изменението на климата, бизнеса и иновациите.

Основните изисквания включват:

 • Предишен опит като обучител/ментор по някоя от посочените теми;
 • Опит в областта на предприемачеството, бизнеса и иновациите;
 • Способности и умения за фасилитиране, наблюдение и обратна връзка при работата с екипи ;
 • Способности за водене и мотивиране на групи;
 • Менторски способности;
 • Познания и прилагане на разнообразни и подходящи методологии и инструменти за обучение;
 • Опит във работата със стартиращи компании;
 • Отлично владеене на английски език
 • Опит в областта на изменението на климата/ работа с иновативни предприятия ще се счита за предимство.

Начин на кандидатстване:

Моля да изпратите следните документи на имейл: info@cleantech.bg:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което да посочите по кои от изброените по-горе теми притежавате опит;
 • Оферта, която да включва предлагана цена на час за предоставяне на услугите посочено по-горе. При различна цена за посочените услуги, кандидатът следва да специфицира, предложнито от него единични цени на час.

Кандидатите, отговарящи на изискванията ще бъдат включени в база данни от обучители/ментори на Клийнтех България. Най-малко 10 дни преди планирано обучение/консултация подходящите кандидати ще бъдат поканени на среща за осъждане на детайли, свързани с конкретната програма/формат.