Вашата научна работа може да промени технологиите за зелена българска икономика!

Центърът за компетентност Clean&Circle обявява конкурс за екипи от млади учени, докторанти и студенти за ускоре-
но развитие на технологични и научни идеи с цел комерсиална приложимост.

Ако Вие сте студент, докторант или млад учен с идеи за бъдещето на чистите технологии и мечтаете Вашата работа
да помогне за разрешаване на едно от най-сериозните днешни предизвикателства – устойчивото развитие, за да сте
сред новаторите на Вашето време, то тази програма е за Вас!

Какво представлява програмата?

Специализирана програма, създадена за студенти, докторанти и млади учени с идеи за технологични решения за
устойчиво развитие на икономиката. Акселераторът предлага уникален формат от лекции и практически работил-
ници, индивидуално менторство от опитни експерти, изявени преподаватели и учени по международно признати
предприемачески методики. Програмата завършва с презентационно събитие пред експертно жури и издаден сер-
тификат за придобити умения, и Ви дава достъп до следващи фази на акселериране към Центъра за компетентност
Clean&Circle, експертна и финансова подкрепа за Вашата идея.

Приоритетни теми за подкрепа:
» управление и мониторинг на води;
» технологии за пречистване на води;
» управление на отпадъци;
» ефективна енергия;
» технологии за възстановяване на ресурси;
» решения за преход към кръгова икономика.

Защо да участвате?

• Участие в уникален иновативен формат за развитие на бизнес умения, които ще Ви помогнат Вашите научни
интереси да срещнат практиката;
• възможност да работите с изявени учени и експерти от колектива на първия по рода си Център за компетент-
ност в България, обединяващ девет научно-изследователски институти и университети в страната за развитие на
иновации за чисти технологии и кръгова икономика;
• достъп до съвременна научна инфраструктура, подпомагаща прехода към кръгова икономика;
• получавате сертификат за развитите нови знания и предприемачески умения;
• достъп до експертиза и финансиране за последваща подкрепа за идеята Ви.

Време за осъществяване: 1 ноември 2020 – 1 декември 2020
Натовареност: 16 часа на екип в удобно за учащи време, организирани в 4 модула на обучение и практика:
1. Основи на предприемачеството;
2. Комерсиализация на научна работа;
3. Бизнес моделиране за технологични идеи и
4. Презентационни умения.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОТ 1-ВИ ОКТОМВРИ ДО 25-ТИ ОКТОМВРИ 2020 Г.
Чрез попълване на кратка форма за кандидатстване, придружена от автобиографии на кандидата или на членовете
на екипа на следния линк: www.docs.google.com/forms

За въпроси и съдействие:
Мария Александрова, maria@cleantech.bg; +359 2 426 27 59
Фондация „Клийнтех България“ –
координатор на Акселератора на Центъра за компетентност Clean&Circle

Центърът за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова
икономика“ (Clean&Circle) е първото по рода си партньорство в България, посветено на научния принос за прехода
към кръгова икономика.

Центърът се изгражда като проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ с бюджет от над 23 мл. лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинан-
сиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г, в рамките на които Clean&Circle ще из-
гради ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата иконо-
мика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Очакваният резултат е модерно оборудван и функцио-
ниращ Център за компетентност, с лабораторен комплекс, акселератор за комерсиализация на научни разработки и
набор от услуги и образователни програми, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в
съответните области.

Водеща организация на Центъра е СУ „Св. Климент Охридски“ с партньори: Университет по архитектура, строи-
телство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас; Институт по
физикохимия – БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология – БАН;
Фондация „Клийнтех България“.

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ – ЕООД, Енергийна
Агенция – Пловдив, Университет Модена, Италия.