На 4 юни 2021 г., на територията на Аграрния университет в Пловдив, се проведе 4-тия Regional Networking Thursday по проект Danube Energy+, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ Дунав 2014-2020г., с участието на представители на академичната общност и заинтересовани страни от региона.
По време на събитието беше представен ситуационен анализ в Дунавския макрорегион като:

  1. Различията между страните партньори по проекта в следните сфери като: заявки за патент; гъстота на бизнеса и износ на високи технологии; брой изследователи в НИРД; разходи за научноизследователска и развойна дейност; консумация на енергия на глава от населението, необходимо за стартиране на бизнес.
  2. Предизвикателствата в макрорегиона Дунав в областите: социално-икономическо развитие; предизвикателства от изменението на климата; развитието на иновации и предприемаческо образование.

Екипът на Клийнтех България представи конкретните резултати от изпълнението на проект Danube Energy+ като Екосистемния обучителен пакет; Пре-акселераторската програма, осъществена във всичките 9 региона на партньорския консорциума, както и научените уроци.

Представена беше регионална политика, както и институционални и финансови мерки в подкрепа на създаването на регионална устойчива структура и благоприятна среда за младите новатори.

Участниците в събитието бяха запознати със стратегическата рамка за създаване на регионални центрове (хъбове) на всяка от страните партньори по проекта, включително: 1) Мисия; 2) Роля и основни функции на регионалните хъбове и 3) 4 -те варианта за създаване на регионални хъбове.

Проведена бе дискусия с фокус върху ролята на бъдещия Регионалния хъб и позиционирането му в националната екосистема: „Регионалният център като собственик на ноу-хау на продуктите по проекта“ и „Регионалният център като организатор на събития“ бяха определени като най- подходящ за изпълнение в българските условия.