Днес, 16 март 2021 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да подпомогне изпълнението на заложените задачи за технологичен трансфер и комерсиализация по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Очаква се изпълнителят да подпомогне Центъра за компетентност при комерсиализацията на резултатите от осъществените научни изследвания (нови технологии и иновации) чрез процеса на технологичен трансфер в следните области на индустрията, икономиката и обществото – енергия и енергетика, околна среда,  воден сектор, здраве и храни, физически науки и инженерство, социални иновации и е-инфраструктури.

Подаването на офертите се осъществява чрез електронната платформа ИСУН 2020 с адрес: eumis2020.government.bg до 26 март 2021г., до 23.59 ч.

Пълният комплект документи може да бъде намерен на следния е-адрес: eumis2020.government.bg, секция „Е-тръжни процедури“.