Днес, 08 декември 2023 г., Фондация „Клийнтех България“ обявява публична покана за избор на изпълнител, който да предостави необходимите услуги за осигуряване на единна и непрекъсната свързаност чрез изграждане на комуникационна среда с отдалечен достъп за нуждите на Център за компетентност „Clean & Circle“, по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Подаването на офертите се осъществява чрез електронната платформа ИСУН 2020 с адрес: https://eumis2020.government.bg/ до 15 декември 2023 г., до 23:59 ч.

Пълният комплект документи може да бъде намерен на следния е-адрес: https://eumis2020.government.bg/, секция „Е-тръжни процедури“.