03.01.2020 г., гр. София

В изпълнение на дейностите по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, Фондация Клийнтех България обявява процедура за директно възлагане с предмет „Логистична подкрепа за организиране на събития“. Дейностите са със срок на изпълнение 31.01.2022 г. и включват:

  • Организиране на 5 бр. полудневни срещи на регионалната работна група в София
  • Организиране на двудневна партньорска среща в София

Подробна техническа спецификация може да бъде намерена тук.

Максималната стойност на договора е 9 779,00 лв. без ДДС. Предложените оферти не могат да надвишават максималната стойност.

Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2020 г. Офертите могат да се представят в свободен формат на електронна поща: info@cleantech.bg, лично на адрес: София 1407, бул. Черни връх 32Г, ет. 1, ап. А2, Фондация Клийнтех България или по пощата.