17.01.2020 г., гр. София

В изпълнение на дейностите по проект GREen Startup Support (GRESS), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, Фондация Клийнтех България обявява процедура за директно възлагане с предмет „Разработване на регионален план за действие с препоръки за подобрения по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“. Дейностите са със срок на изпълнение 31.01.2022 г. и включват:

  • Подготовка, изготвяне на анкетни карти за дефиниране и оценка на добри практики в сферата на зелената икономика от партньорските региони
  • Анализ на стратегически документи, имащи отношение към целта на проекта
  • Изготвяне на чернова и финална версия на регионален план за действие с препоръки за подобрения по Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност”

Подробна техническа спецификация може да бъде намерена тук.

Максималната стойност на договора е 29 950,00 лв. без ДДС. Предложените оферти не могат да надвишават максималната стойност.

Крайният срок за подаване на оферти е 24.01.2020 г. Офертите могат да се представят в свободен формат на електронна поща: info@cleantech.bg, лично на адрес: София 1407, бул. Черни връх 32Г, ет. 1, ап. А2, Фондация Клийнтех България или по пощата.