Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, проведоха кръгла маса на тема „Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор“. Събитието се състоя  на 18 Май 2022 г. в Аулата на Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

В кръглата маса взеха участие студенти, преподаватели, представители на заинтересовани организации от местната екосистема, които се запознаха с възможностите, предоставени от Европейския институт за технологии и иновации (EIT) и неговите научно-изследователски общности за включване в конкурси в сферата на предприемачеството и управлението на иновациите. Клийнтех България представи EIT Food Хъб – водеща европейска инициатива за иновации в храните, работеща за това да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и доверена.

Събитието разгледа темите за въздействието на емисиите на парниковите газове и климатичните промени върху почвите и водните ресурси и отражението им върху агроекосистемите.  Проф. Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, запозна присъстващите с нарастването на въглеродните емисии, в контекста на втория по големина годишен ръст в историята. Направена беше връзката между този показател и заплахите за почвените функции. От своя страна, доц. Иван Трайков, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, продължи темата през призмата на водните ресурси и адаптирането на агроекосистемите, чрез развитие на градското земеделие, разширяване на капковото напояване и други мерки.

Представени бяха дигитални технологии в сферата на изкуствения интелект в растителното производство за адресиране на климатичните промени. Проф. Владислав Попов, Аграрен Университет Пловдив, сподели модели и средства на прецизно земеделие като GPS, сензорни, сателитни изображения, дронове ,ИКТ, роботика, интелигентни системи за управление на земеделските процеси. През призмата на новите технологии се разгледа и темата за управление на пасищата с цел намаляване на въглеродния отпечатък от Проф.д-р. Христина Янчева, Аграрен Университет Пловдив. Участниците се запознаха с темата за интелигентните пасища и получиха практични съвети как да ги създадат.

Специално внимание беше обърнато на възможностите за сътрудничество между EIT Food и ННП „Интелигентно растениевъдство“ и „Интелигентно животновъдство“.

Кръглата маса завърши с дискусия между участниците по представените от гост-лекторите теми.