Обща информация

В балканските държави разбирането за кръгова икономика все още се основава само на рециклиране. Внедряването на кръгови бизнес модели и възможностите, които произлизат от тях изостава спрямо общото представяне на компаниите в Европа и инициативите за кръгова икономика са все още в начален етап на развитие.

Компаниите в балканския регион скоро ще се пренасочат от рециклиране към бизнес иновации.

CE Beacons представлява иновационна екосистема в кръговата икономика, изградена върху експертиза и висококачествено внедряване на кръгови решения. Чрез системна бизнес подкрепа, CE Beacons ще катализира развитието и внедряването на кръгови решения.

CirEkon (Сърбия), Търговско-промишлената палата на Сърбия, Клийнтех България, Athena Research Centre (Гърция), Търговско-промишлената палата на Тимишоара (Румъния) и Wuppertal  Institute (Германия) с подкрепа на EIT Climate – KIC ще изгради екосистема в кръговата икономика, която ще:

 • оценява и привежда в съответствие политиките, като същевременно очертава регионалните (балканските) нужди
 • работи за преодоляването на различията между иновационните центрове, бизнеса и политиците
 • подкрепи компании в техния преход към кръгови бизнес модели

Възможности за компании

Настоящата отворена покана за кандидатстване е насочена към компании, които търсят:

 1. Отговори на следните въпроси:
 • Как да започнем преход към кръгов бизнес?
 • Какво е необходимо да знаем за веригите на стойноста, за да измерим позицията си по отношение на кръговостта?
 • Какви инструменти можем да използваме в прехода към кръгова икономика и как?
 • Какво е необходимо да променим в бизнеса от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите, за да достигнем бъдеща конкурентоспособност на бизнеса?
 • Как да оценяваме разходи и ползи?
 • Какъв капацитет е необходимо да изградим, за да отговорим на промените?
 • На кои фактори от външната среда трябва да обърнем внимание за да реализираме успешни продажби на нови продукти/услуги?
 1. Цялостен процес на анализ, оценка, изграждане на капацитет, възможности за инвестиции и планиране на действия за кръгов бизнес преход.
 2. Място в иновационната мрежа на CE Beacons и достъп до нови технологии, решения и знание в сферата на кръговата икономик

Кръгов преход за компании – процесът

Стъпка 1: Определяме заедно бизнес предизвикателства

Ще поставим избраното от вас предизвикателство в систематична, кръгова рамка. Този подход прехвърля вниманието от решаването на моментни проблеми, който обикновено не предлагат трайно въздействие, към системна перспектива, в която бизнесът Ви бива разглеждан в дадена динамична среда и идентифицира множество траектории за промяна.

Стъпка 2: Систематично анализираме бизнеса Ви в кръгов контекст

Ние ще разгледаме предизвикателствата, определни в стъпка 1. Ще анализираме тенденции, предизвикателства и възможности и ще определим „горещи точки“, където решения ще бъдат внедрени с помощта на инструменти и рамки за кръгов преход.

Стъпка 3: Подготвяме персонала Ви за по-гладък преход

Знаем, че най-добрата промяна е тази, която идва отвътре. От изключителна важност е персоналът да изгради капацитет за осъзнаване и подкрепа на организационните и бизнес промени. Ще изработим и проведем обучителен процес със служителите, който ще им покаже как да разпознават потенциала и да управляват кръговата трансформация в организацията Ви.

Стъпка 4: Определяме осъществима рамка за бъдещо развитие

Проектирането на кръгови решения се простира извън управлението на отпадъците. Целта на CE Beacons е да поставим под внимание организационните промени, иновационният капацитет, нови бизнес модели и кръгов дизайн, които ще увеличат стойността на продуктите/ услугите, докато решаваме проблемите с отпадъците и повишаваме ефективността на производството и доставките.  Ние ще рзработим план за развитие на кръговите решения в компанията и ще предложим допълнителна помощ по време на прехода.

Стъпка 5: Идентифицираме потенциални източници на инвестиции

Съвместно ще изследваме възможности за инвестициии и финансиране, свързани директно с кръговите иновации и кръговата бизнес подкрепа от местни, регионални и международни източници, за да можете да започнете с осезаем кръгов преход.

Стъпка 6: Отваряме вратите на международната ни мрежа

CE Beacons работи в международна мрежа в шест държави. Изграждаме капацитет за оценка на пазарния потенциал, политиките, нуждите, предизвикателсвата, заинтересованите страни, ролята на иновационните центрове и финансови фондове. Нашата екосистема от услуги ще расте чрез изграждането на връзки с по-развити пазари, международни експерти и организации в сферата на кръговата икономика с цел да сближим балкаснкия и западно-европейския регион и да скъсим необходимото време за внедряване на кръгови иновации.

Профил на компаниите, които могат да кандидатстват:

 • Компании, които разпознават предизвикателствата в процесите и бизнеса си, свързани с употреба на материали и енергия
 • Компании, които не знаят как се изхвърлят продуктите им или не са изследвали потенциала за повторно използване за същите или други цели
 • Компании, които биха искали да иновират и да се отличат на пазара като правят бизнес отговорно, следвайки принципите на кръговата икономика.
 • Иновативни компании/организации, които са идентифицирали потенциал в оползотворяването на материали/отпадъци и имат почти готово пазарно решение
 • Компании, които са готови да инвестират в процеса до максимум 5,000 лева в рамките на 2021 г. (незадължително условие)

Кандидатстване, подбор и изпълнение

Кандидатствайте чрез попълване на формата тук до 24.09.2021 г., 18:00 ч.   

Екипът на CE BEACONS ще уведоми всички кандидатствали организации за резултатите от подбора и ще покани две избрани компании за обсъждане на детайлите по изпълнението.