Фондация „Клийнтех България“, партньор по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“, търси да назначи експерти на следните позиции в екипа за изпълнение:

1. Експерт „Развитие на акселераторска програма“

Основни отговорности и преки задължения:

Експертът разработва оперативни процедури, подпомага и насърчава разработването на бизнес модели, стратегии и планове, осигурява логистична подкрепа и анализира и отчита изпълнението на акселераторската програма и технологичния трансфер и комерсиализация.

 • Подготвя и осъществява програма за акселериране, в т. ч. разработване на методологии, материали и формуляри и др.;
 • Разработване на мерки за насърчаване на предприемаческата култура и активност на кадрите на центъра;
 • Следи за актуална информация за иновативни подходи за аклесериране на национално, европейско и международно ниво;
 • Прави предложения и разработване на проект на годишен план на програмата за акселериране;
 • Осъществява постоянна комуникация с научните клъстери на Центъра за компетентност;
 • Подпомага научните клъстери при проучване на пазарната приложимост на разработките;
 • Подпомага научните клъстери в процеса на прототипиране;
 • Подпомага развитието на научните клъстери в процеса на разработване и валидация на бизнес модели;
 • Подпомага осъществяването на дейността на Звеното за технологичен трансфер и комерсиализация;
 • Организира юридическите консултации на научните екипи в процеса на управление на интелектуалната собственост;
 • Участва в подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки по проекта.

Изисквания за заемане:

 1. Образование/ степен: висше.
 2. Професионални направления: в областта на „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика; Технически науки“.
 3. Професионален опит: За заемане на длъжността се изисква не по-малко от 5 години трудов стаж с опит в съответното професионално направление.
 4. Други:
  а) отлични познания по компютърна грамотност;
  б) умения за работа със счетоводни софтуерни продукти;
  в) отлични комуникативни умения;
  г) умения за работа в екип
 5. Предимства:
  При равни други условия, предимство при избора ще бъде работа на подобна позиция и използване на английски и друг чужд език.

Очакваме Вашите:

 1. Автобиографии (Европейски формат)
 2. Копия на документи за завършена степен на висше образование и допълнителна квалификация

Моля, подайте Вашите документи в срок до 17 март 2021 г. включително на имейл адрес: info@cleantech.bg.

До участие в среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на посочените изисквания за заемане на длъжността.

2. Експерт „Трансфер на знания и технологии“

Основни отговорности и преки задължения:

Експертът получава, събира и обработва статистическа и друга отчетна информация, свързана с дейността по проекта, и при необходимост консултира потребителите на тази информация.

 • Участва в разработване на Стратегия за разпространение на научните резултати;
 • Прецизира на годишна база големината и обхванатите аудиториите (целевите групи) на стратегическия документ, както и средствата и финансирането, с което това ще се постигне;
 • Маркетира портфолиото от научноизследователски резултати и трансфер на знания за целевите клиентски групи, чрез:
 • участие в специализирани събития;
 • организиране на фокус-групи и други специализирани формати за работа с целевите групи;
 • директен маркетинг чрез традиционни и електронни формати за популяризиране услугите и компетенциите на центъра– LinkedIn, Facebook, Twitter, Horizon 2020 portal, Technology Platforms, Wikipedia, ESConet, etc;
 • създаване на съдържание и разпространението му чрез специализирани издания, публикации (анализи, бюлетини) и присъствие в професионалните социални канали;
 • провеждане на обучения и образователни събития за популяризиране на конкретни теми от компетенциите на центъра и/или процеси, свързани с разработката и внедряването на технологии и ноу-хау, както и за технологични и пазарни тенденции.
 • Осигурява логистична подкрепа за провеждане на работни групи и семинари между участниците и членовете на научния екип;
 • Организира осъществяването на оценка на удовлетвореността на потребителите на центъра от услугите му на годишна база: чрез прилагане на методики за събиране на данни, ангажиране на представителите на целевата група във фокус групи, семинари и двустранни срещи;
 • Участва в създаване и внедряване на Система за управление на данните за технологичен трансфер и комерсиализация;
 • Участва в подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки по проекта;
 • Осъществява мониторинг на бюджета на Партньор -8 – Клийнтех България по проекта (Финансовата обосновка) и при необходимост изработва проекти за неговата актуализация.

Изисквания за заемане:

1. Образование/ степен: висше.
2. Професионални направления: в областта на „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика; Технически науки“.
3. Професионален опит: За заемане на длъжността се изисква не по-малко от 7 години трудов стаж с опит в съответното професионално направление.
4. Други:
а) отлични познания по компютърна грамотност;
б) умения за работа със счетоводни софтуерни продукти;
в) отлични комуникативни умения;
г) умения за работа в екип
5. Предимства:
При равни други условия, предимство при избора ще бъде работа на подобна позиция и използване на английски и друг чужд език.

Очакваме Вашите:

 1. Автобиографии (Европейски формат)
 2. Копия на документи за завършена степен на висше образование и допълнителна квалификация

Моля, подайте Вашите документи в срок до 17 март 2021 г. включително на имейл адрес: info@cleantech.bg.

До участие в среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на посочените изисквания за заемане на длъжността.