Новини

Клийнтех България е партньор в проект BG05M2OP001-1.002-0019: Изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) на обща стойност близо 24 мнл. лв.

Цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

В основата на концепцията за Центъра за компетентност са заложени три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модули са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води“ и „Отпадъци“ ще се работи по направленията „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии” – създаване на чисти технологии. В двата модула като хоризонтални приоритети са включени дейности по кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност чрез:

1/ Иновации чрез ефективна експлоатация на съоръженията за обработка на водите и отпадъците, на ВиК мрежите;

2/ Увеличаване на дела на ВЕИ и алтернативни енергийни източници чрез получаване на биогаз, биоетанол, биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, съчетани с технологии за биоремедиация на седименти и отстраняване на критични екологични проблеми;

3/ Възстановяване на ресурси като фосфор, ценни и редки метали, биоремедиация на утайки, почви, седименти, акумулирали токсични замърсители;

4/ Получаване на алтернативни ресурси – зеолити от пепели, шлаки, кекоке, нови строителни и композитни материали от отпадъци, РДФ гориво, висококачествени биоторове от компостиращи инсталации, микробиологични препарати за детоксикация и други.

Всички дейности в ЦК ще са обединени в електронен облак за обмен и бързо ползване на информация, както и за нейното структуриране в специализирани електронни карти.

За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/cent_r_za_kompetentnost_t_rsi_inovativni_resheniya_za_vodata_energiyata_i_otpad_cite_v_kr_govata_ikonomika