Месец след успешното си стартиране, европейската инициатива за сътрудничество RISE (Ускоряване на иновациите и устойчивите инвестиции) навлиза в България, Словения и Португалия.

Партньорите Cleantech BG, Digipolis, LE2C, NABLE, ACPMR, Paper Province, ICAMCyL Foundation и TECOS обединиха усилията си, за да подобрят междурегионалното сътрудничество, насърчавайки иновационни екосистеми и идентифицирайки инвестиционни проекти в по-слабо развитите региони.

Проектът RISE прави значителни крачки в насърчаването на иновациите, устойчивостта и междурегионалното сътрудничество в по-слабо развитите региони. Чрез обединяването на разнообразен консорциум и привеждането в съответствие с ключови области на зеления и цифров преход, RISE е готов да окаже трайно въздействие върху европейските екосистеми. Проектът бележи нова глава в стимулирането на положителна промяна и засилва ангажимента за по-устойчиво и иновативно бъдеще.

За RISE

Въведение и цели на проекта

Проектът RISE има за цел да ускори внедряването на иновациите и да катализира инвестициите за устойчиво междурегионално сътрудничество. Фокусиран върху ефективно и устойчиво производство, биоикономика, интелигентни технологии, индустриална модернизация, биоенергия, слънчева енергия и устойчиви сгради, RISE ангажира екосистеми с „четворна спирала“, за да подобри капацитета на по-слабо развитите региони. Той обединява експертен опит от три региона в преход и два развити региона в пет ключови стълба:

1) Фокус върху иновациите за по-слабо развитите региони

2) Подкрепа в ключови области: Ефективно и устойчиво производство, биоикономика, интелигентни технологии, биоенергия, слънчева енергия и устойчиви сгради

3) Идентифициране на споделени S3 области

4) МСП в центъра на дейностите

5) Разработване на набор от подходящи проекти

Анализ на настоящето положение и създаване на общоевропейска екосистема

В началната фаза RISE картографира местните иновационни екосистеми, оценява потенциалните пътища за общи бъдещи възможности и действа стратегически за създаване на нови бизнес възможности в екосистемите с четворна спирала.

Изграждане на екосистеми и улесняване на сътрудничеството във веригите на стойността на ЕС

В последствие RISE активно ще изгражда междурегионална екосистема, като се фокусира върху проектирането на пътни карти, установяването на дълготрайни партньорства и подкрепата на съвместни усилия за повишаване на капацитета за иновации на международните екосистеми.

Поредица от инвестиционни проекти

В третата фаза RISE разработва междурегионална програма за инвестиционни проекти за иновации, включваща подходящи партньори, сходни интереси, насочване на процеса на изготвяне на съвместни инвестиционни планове за иновации, осигуряване на стабилност и постигане на зрели бизнес планове за мащабни проекти.

Доближаване на проекти до пазара

Последната фаза се концентрира върху жизненоважно инвестиционно планиране за валидирани проекти, включващо стратегия за набиране на средства, компилиране на случаи за финансиране по I3 направление 1 и направление 2a, картографиране на инвеститори от ЕС и улесняване на връзките между притежателите на проекти RISE и съответните инвеститори.

Участие на заинтересованите страни

RISE кани за участие МСП, стартиращи фирми, големи компании, регионални/местни власти, университети, изследователски организации, клъстери, технологични паркове, търговски камари, организации с нестопанска цел и НПО. Допустимите кандидати трябва да са от по-слабо развитите региони, тези в преход и по-развитите региони, участващи като партньори за кандидатстване. RISE се фокусира върху решенията TRL6 и категоризира приложенията въз основа на стратегически инвеститори, финансови инвеститори, смесени подходи и партньори за междурегионално сътрудничество.

Свържете се с RISE в социалните медии

За да бъдете информирани за развитието на RISE, следвайте ни в социалните медии:

Facebook: projectRISEI3

Linkedin: rise-I3

Twitter: RISE_I3

За повече информация, моля свържете се с:

Контакт с координатора на проекта Клийнтех България – info@cleantech.bg

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Neither the European Union nor EISMEA can be held responsible for them.