RISE – Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains

Проект RISE има за цел да ускори внедряването на иновации и да насърчи устойчиво сътрудничество в по-слабо развитите региони – България, Словения и Португалия, като се подкрепя от преходните региони в Испания, Финландия и Швеция и събира опит от развитите региони от Франция и Италия.

RISE е изграден върху 5 основни стълба: Фокус върху иновациите за по-слабо развитите региони; Предоставяне на подкрепа в ключови области; Идентифициране на споделени S3 зони; МСП в центъра на дейността; Разработване на набор от подходящи проекти.

Номер на грантово споразумение: 101133160

Финансиран по програма: Програма Interregional Innovation Investments Instrument, European Regional Development Fund

Начална дата: 01.11.23

Крайна дата: 31.10.2025

Продължителност на проекта: 24 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

 • Анализ на текущото състояние и създаване на общоевропейска екосистема;
 • Изграждане на екосистема и улесняване на сътрудничеството във веригите на стойността на ЕС;
 • Пакет от инвестиционни проекти;
 • Приближаване на проектите до пазара;

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Изготвена оценка на местните иновационни екосистеми в слаборазвитите региони и сравняването им с европейския стандарт, преценяване на възможностите им за развитие и внедряване на различни иновации, предлагане на препоръки за подобрения
 • Създаване на местни пътни карти, свързващи компаниите и насърчаване сътрудничеството между местни и регионални компании и международни и европейски заинтересовани страни
 • Организиране на мероприятие, където да могат да се срещнат МСП-та от различните региони
 • Създаване на консорциуми от различни компании, които да предложат идеите си
 • Избор на готови за финансиране проекти и планиране на инвестициите за тях
 • Картографиране на потенциални инвеститори
 • Изготвени план и карта за финансиране с разработен модел за смесено финансиране
 • Провеждане на семинар за обсъждане резултатите и предлагане на политически мерки, включващи специални предложения за по-слабо развити региони.

Партньори:

Консорциумът от осем партньора, ръководен от Cleantech Bulgaria в ролята си на координатор, N-ABLE (Франция), Cluster Portugal Mineral Resources или ACPMR (Португалия), Fundación ICAMCyL (Испания), LE2C – Lombardy Energy Cleantech Cluster (Италия), DIGIPOLIS (Финландия), PAPER PROVINCE и TECOS (Словения) ще стимулира зеления и дигитален преход, наблягайки върху ключови области като ефективно и устойчиво производство, биоикономика, интелигентни технологии и др.