GenGapsDiGi: Reducing Gender Gaps for the Digital Generation

GenGapsDiGi – Reducing Gender Gaps for Digital Generation

Номер на грантово споразумение: 101005895

Продължителност на проекта: 15 месеца

Начална дата: 01.11.2020

Бюджет: 481 446,50 Евро

На ниво Европейски съюз се наблюдава дисбаланс при участието на жените в пазара на труда по отношение на сектор „Информационни и комуникационни технологии“ и свързаните с него други сектори, дължащо се на малкия дял на жени, избиращи образование в областта на техническите науки. Средно за ЕС, на всеки 1000 жени, само 24 завършват образование в сектори, свързани с ИКТ. В България само 1/3 от служителите в ИКТ сектора са жени. В Кипър само 4% от жените в сравнение с 27% от мъжете работят в научни, технологични, инженерни и математически професии (STEM).

Основните фактори за различията между половете в ИКТ са свързани с негативното схващане, че това е доминиран от мъже сектор. Подобни стереотипи влияят върху избора на кариера на младите жени и по този начин оказват ефект върху разликата между половете и състава на пазара на труда. Следователно, основната цел на проекта GenGapsDiGi е да допринесе за така необходимата промяна в мисленето, като трансформира работната среда в България и Кипър, за да подкрепи и насърчи момичетата и младите жени да бъдат уверени при започване на кариера в Сектор  „Информационни и комуникационни технологии“.

Проектът GenGapsDiGi ще има положително въздействие върху намаляването на различията между половете в избора на кариера по следните начини:

 

 • Първо, чрез реализацията на проекта ще се увеличат знанията и капацитета на учителите от селските / полу-градските региони да прилагат нови методи на преподаване на полови цифрови умения. По този начин проектът ще ангажира и мотивира младите жени да преследват кариера в ИКТ, като ги насърчава, показва им най-добрите практики и истории за успех на жените в ИКТ, свързвайки ги с организации, предлагащи образование и заетост. Прилагането на методи, включващи гейм дизайн и предприемачество, допълнително ще подпомогнат положителното въздействие върху младите хора, изправени пред избора на кариера, като по този начин трансформира по-младите поколения.
 • В допълнение, GenGapsDigi ще окаже положително влияние върху компаниите, като им предостави инструменти и методологии за привличане на млади кадри от женски пол, като по този начин ще се увеличи производителността. Комбинацията от тези лостове за промяна на поведението ще увеличи самочувствието на жените в ИКТ, ще намали негативните стереотипи и ще прекрои пазара на труда, за да бъде по-равнопоставен и приобщаващ.
 • Чрез ангажирането на публични власти по темата, GenGapsDigi ще подпомогне изграждането на по-стимулираща политическа среда, подкрепяща преодоляването на половото неравенство в ИКТ- сектора, включително и в дългосрочен план.

Основни цели на проекта GenGapsDIGI:

 

 • Да се противопостави срещу половите стереотипи в ИКТ-свързаните сектори, като се постигне равнопоставеност при вземането на решения за избор на кариера;
 • Да предостави възможност за повишаване на дигиталните умения в по-слабо развити географски региони;
 • Да насърчи предприемачеството при младите жени в дигиталния сектор и по този начин да повиши увереността им в дигиталния пазар на труда;
 • Да се създаде устойчив модел, в който ключовите заинтересовани страни (предоставящи работа и образование) взаимодействат помежду си чрез прилагане на поведенчески лостове;
 • Да се намали половото и трудовото неравенство в районите извън големите градове.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта GenGapsDIGI:

 

 • Повишаване на компетентността на учителите при прилагането на нови методи на обучение за дигитални умения при половете;
 • Установяване на контакт между студенти/ученици и компании от ИКТ сектора- 60 студенти свързани с 20 ИКТ компании;
 • Установяване на контакт между бъдещи студенти и ИКТ студентски фа­култети- 100 бъдещи студенти от полуградски райони в Кипър и България свързани с 10 университетски факултети;
 • Запознаване на ученици и студенти с възможността да поемат алтерна­тивен кариерен път – 2000 ученици и студенти, информирани и мотивира­ни да последват алтернативна кариера и съкращаване на половия дисбаланс в ИКТ сектора;
 • Обучаване на учители и университетски професори за това как да моти­вират обективния избор на кариера – 60 преподаватели, получили материа­ли, чрез които да мотивират обективния избор на кариера в ИКТ сектора.