Energy Community HUB – Developing supporting services for the creation of Energy Communities

Проектът ENCOM HUB е насочен към развиване на енергийни общности (ЕО), които се управляват и притежават от граждани, малки и средни предприятия и публични власти във Франция, Испания, Италия и България. Инициативата цели да предостави пълен набор от поддържащи услуги, които да улеснят създаването и разширяването на енергийни общности чрез иновативни и устойчиви методологии.

Бюджет: €1,383,111

Начална дата: 01.01.2024

Крайна дата: 31.12.2026

Продължителност на проекта: 36 месеца

Дейностите по проекта обхващат:

  • Разработване на рамка на услугите: Създаване на рамка на услугите за подкрепа на инициативи за енергийни общности в селски и малки градски райони във Франция, Италия и Испания. Дейностите в България включват използване на успешните резултати, постигнати в останалите страни, за да се насърчи енергийния преход и развитието на енергийните общности в страната.
  • Прилагане в пилотни проекти: Тестване и усъвършенстване на услугите чрез 22 пилотни инициативи за енергийни общности в избрани региони, за адаптиране на организационния модел за по-широка приложимост.
  • Предаване на знания: Споделяне на най-добри практики и сътрудничество в застъпничество за политики за подобряване на подкрепата за енергийните общности, включващо публични власти от местно до национално ниво.
  • Обучение и изграждане на капацитет: Организиране на обучения и семинари за разработване на необходими решения и рамки, които поддържат сектора на енергийните общности.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Създаване на хъб за подкрепа на енергийни общности: Създаване на три хъба във Франция, Италия и Испания, служещи като модели за репликиране на рамката за подкрепа на енергийните общности.
  • Инициативи на общността: Успешни пилотни инициативи, демонстриращи жизнеспособността и ползите от енергийните общности.
  • Подобрения в политиките: Подобрени регулаторни и финансови рамки, които улесняват растежа и устойчивостта на енергийните общности.
  • Разпространение на знания: Богата база от знания и ресурси, споделена в различни региони, за насърчаване и ефективно репликиране на моделите на енергийни общности.

Партньори:

Клийнтех България участва в проекта в партньорство с: