EENOVA: Energy Efficiency in regioNal fOod Processing Value chAins

Проектът EENOVA е посветен на преодоляването на основните предизвикателства, свързани с голямата употреба на изкопаеми горива в хранителната верига. Основните цели на проекта са свързани с популяризиране на енергийно ефективни решения, оценка и повишаване на енергийната ефективност, увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и същевременно намаляване на въглеродния отпечатък в рамките на пет регионални стойностни вериги, обхващащи пет различни подсектора и държави в областта на преработката на храни. Тези вериги за създаване на стойност и съответните им местоположения са следните:

 • Хлебопроизводство – Австрия (AT)
 • Месо – Румъния (RO)
 • Вода и безалкохолни напитки – Литва (LT)
 • Винопроизводство – България (BG)
 • Млечни продукти – Словения (SI)

 

Бюджет: 1,457,655 €

Начална дата: 01/10/2023

Крайна дата: 31/10/2026

Продължителност на проекта: 37 месеца

Линк към сайт на проекта: https://eenova-project.eu/

Дейностите по проекта обхващат:

 • Популяризиране на енергийно ефективни решения
 • Оценка и повишаване на енергийната ефективност
 • Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници
 • Намаляване на въглеродния отпечатък в рамките на пет регионални стойностни вериги, обхващащи пет различни подсектора и държави в областта на преработката на храни
 • Използване на уникалните регионални характеристики на тези вериги за създаване на стойност, които се състоят предимно от малки и средни предприятия (МСП) и по-големи предприятия (ГП).
 • Идентифициране на общи стъпки, които насърчават информираността, сътрудничеството и ефективното прилагане на енергийно ефективни практики сред отделните дружества, принадлежащи към конкретни вериги за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • Разработване на адаптивен модел за възпроизвеждане, който може да бъде приложен към други стойностни вериги в същите или различни региони и сектори. Приемането на този модел ще бъде улеснено чрез активното участие на ключови заинтересовани страни, включително секторни асоциации и представители на финансовия сектор.
 • Идентифициране на иновативни решения, които обхващат технологични подобрения, устойчиви бизнес модели и необходимите политически мерки чрез сътрудничество
 • Подсилване на подсекторите на хранително-вкусовата промишленост, даване на възможност за възприемане на енергийно ефективни практики и превръщането им в енергийно интелигентни.

Партньори:

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.