Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство е основан през 2021г. Сдружението обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството, иновациите, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии с цел въвеждане на цифровата трансформация в сектора.

Номер на грантово споразумение: 101083892

Финансиран по програма: DIGITAL-2021-EDIH-01

Бюджет: 3 351 197,20 евро

Начална дата: 1 ноември 2022

Крайна дата: 31 септември 2025

Продължителност на проекта: 36 месеца

Цели

Повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш

Образование и квалификация на работещите в сектор строителство

Дигитализация и иновации за по-ефективни строителни процеси

Кръгова икономика и ресурсна ефективност

Работа в мрежа и стратегически партньорства

Услуги

Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство предоставя информация и комплекс от услуги в следните направления:

Тестване преди инвестиране

Предоставяне на достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза за тестване на иновативни продукти и услуги с цел по-бързата им пазарна реализация.

Обучения и изградане на капацитет

Организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари, насочени към изграждане на капацитет в публичния и частния сектор по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси.

Достъп до финансиране

Достъп до финансиране по линия на международни и национални програми и инициативи за пилотно тестване на дигитални технологии и реализацията на иновативни проекти.

Партньорства и работа в мрежа

Подпомагане достъпа до партньорски организации и стимулиране работата в мрежа.

Партньори

Камара на строителите в България

Камара на архитектите в България

ВСУ „Любен Каравелов“

Институт по Механика – БАН

Българска асоциация по управление на проекти в строителството

Клийнтех България

„Планекс“ ЕООД

Геострой АД

Баумит България ЕООД

Есри България ООД

Университет по архитектура, строителство и геодезия