Circular Mindset for Change

Цел на проекта: Да се подобрят политиките за стимулиране на кръговата икономика в регионите с акцент върху обществените поръчки.

Номер на грантово споразумение: 02C0421

Финансиран по програма: Интеррег Европа

Начална дата: 01.04.2024

Крайна дата: 31 септември 2025

Продължителност на проекта: 4 години

Партньори:

Асоциирани партньори:

Ролята на Фондация Клийнтех България и община Кърджали

Фондация Клийнтех България ще работи в тясно сътрудничество с община Кърджали за ревизиране и адаптиране на политиките й за стимулиране на кръгова икономика в региона, залегнали в стратегическия документ на общината – ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 2021-2027 (ПИРО Кърджали).

Дейности:

Изпълнението на дейностите е разделено на семестри от 6 месеца, през които партньорите  обменят опит, анализират нуждите и идентифицират добри практики, на базата на които ще се предложат конкретни подобрения в стратегическите документи за стимулиране на кръговата икономика в регионите.

Дейностите са разделени на две фази:

  • Същинска фаза – 3 години (6 семестъра)
  • Фаза на мониторинг – 1 година (2 семестъра)

Линк към страницата на проекта:  Circular Minds – Circular Mindset for Change | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Абонирайте се за бюлетина на проекта!

Той ще се издава два пъти годишно и ще предоставя информация за важните решения по проекта, възможности за участия в събития, насочени към подкрепа на кръговата икономика, представяне на добри практики и иновативни решения и др.

Абонамент за бюлетина може да направите тук.