AFCOS – AGILE AND FLEXIBLE CONSTRUCTION MATERIALS STANDARDIZATION FOR BOOSTING THE TWIN TRANSITION

Клийнтех България e координатор на проект AFCOS – AGILE AND FLEXIBLE CONSTRUCTION MATERIALS STANDARDIZATION FOR BOOSTING THE TWIN TRANSITION, финансиран по програма Хоризонт Европа.

Основната цел на проекта е да подпомогне процеса по стандартизация на строителните материали в подкрепа на зеления преход.

Проектът комбинира експертизата на 7 партньори от 4 европейски страни (България, Румъния, Италия и Белгия), между които висше учебно заведение, институти по стандартизация, проектантска компания, организации в подкрепа на околната среда и устойчивото развитие, представители на консултантския бизнес.

Партньорите ще работят в засилено сътрудничество с различни заинтересовани страни – институции и публични организации от строителния бранш и бизнеса, за да направят задълбочено проучване на нормативната уредба и да изготвят пътна карта за подпомагане на стандартизацията на новите строителни материали. Проектът предвижда изготвяне и тестване на обучителна програма за надграждане на необходимите знания и умения в сферата на стандартизацията на строителни материали. В допълнение са предвидени дейности за комуникация, активно ангажиращи всички

Финансиран по програма: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01

Начална дата: 01.11.2023

Крайна дата: 31.10.2025

Продължителност на проекта: 24 месеца

Номер на грантово споразумение: 101135855

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Изготвен анализ на нормативната уредба и съществуващите стандарти, както и на нуждите на индустрията във връзка с новите строителни материали
  • Изготвени две пътни карти, подпомагащи процеса на стандартизация – едната, насочена към процеса на стандартизация, а другата към необходимите знания и умения на специалистите, участващи в процеса
  • Изготвени два обучителни курса, свързани със стандартизацията в контекста на новите строителни материали, обхващащи теми като: нормативна уредба и стандарти, стандартизация на иновации, ползи за бизнеса от въвеждането на стандарти и т.н.
  • Пилотно тестване на двата курса в България и Румъния
  • Изготвен документ с препоръки към управляващите и отговорни институции в сферата
  • Поредица от срещи за представяне на резултатите от проекта пред заинтересованите лица и отговорните институции, както на национално, така и на европейско ниво.

Партньори:

Scientific Research Laboratory “European standards, technical legislation and conformity assessment” (ESTLCA)

The project Agile and Flexible Construction Materials Standardization for Boosting the Twin Transition (AFCOS) is funded by the European Union Horizon Europe Programme under Grant Agreement number: 101135855