Проектът INGENIOUS изгражда иновативен модел за обучение, позволяващ определяне нивото и оценка на дигиталните и зелени умения на преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), както и разработва платформа за обучение с интегрирани курсове и съдържание. Новосъздадената от партньорите Moodle платформа цели да подпомогне преподавателите в областта на ПОО за придобиване на подходящи практически знания и достъп до информация в сферата на дигиталните и зелени умения. Учебното съдържание е разработено от водещи университетски партньори в сферата на дигитализацията, както и от бизнес организации, които имат задълбочени познания за нуждите на пазара на труда.

INGENIOUS Moodle платформата предоставя възможност на обучаемите първо да оценят знанията си относно използването на дигитални платформи като MS Office и други, провеждайки онлайн курсове за обучение. На база направена самооценка, платформата предоставя две нива на учебни модули – базово ниво и ниво за напреднали. Втората група курсове се фокусира върху зелени умения в пет ключови области – цифрови компетенции в подкрепа на земеделие 4.0, верига за доставки и транспорт, включително дронове, производство, използване на ресурси и кръгова икономика, намаляване на замърсяването и отрицателните ефекти от изменението на климата.

След пускането на платформата в експлоатация и изключително положителната обратна връзка от страна на обучителите, участващи във фазата на тестване, партньорите в консорциума потърсиха варианти за надграждане и обогатяване на резултатите, произтичащи от проекта INGENIOUS. Сред настоящите възможности се открива естествено продължение в рамките на отворена покана за кандидатстване по програма Erasmus + , Partnerships for Innovation – Forward-looking projects, Lot 2: Vocational Education and Training (VET), Priority 5: Improving the attractiveness of Vocational Education and Training (VET) through partnerships and networks of VET providers. Организациите работят активно, за да подадат проектно предложение, чрез което да доразвият съществуващите мрежи за ПОО, междусекторни умения и да привлекат повече заинтересовани страни от екосистемата на ПОО на национално и транснационално ниво.

Научете повече за INGENIOUS, като се запознаете с нашия информационен бюлетин: https://www.eingenious.eu/newsletter-no-2/