Днес, 26 юни 2023 г., в гр. София, стартира откриваща среща по проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy), финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът започна на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490,00 Евро. Координатор на проекта е „Клийнтех България“ ООД. За нас е чест и гордост, че ЕК гласува това високо отличие и доверие на нашия екип и на България! Заедно с Клийнтех, от българска страна партньори са Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и „Строителна Квалификация“ АД (дружество под шапката на Камара на строителите в България).

Консорциумът обединява 17 партньора от 10 европейски държави, които ще работят заедно за постигане на основната цел на проекта – създаване на общоевропейска рамка и схема за сертифициране и надграждане на знания и умения за т.нар. „двоен“ преход (цифров и екологичен) с фокус върху строителния сектор. Важна роля в проекта играят организациите, предоставящи професионално образование и обучение и тяхната основна задача ще е да актуализират и приспособят предлаганите услуги към възникващите нови нужди в областта на зелените и дигитални умения.
В рамките на проекта ще бъде изготвена BuildEnrichedSkills методология за насърчаване предлагането на обучения, свързани с реалните нужди на пазара на труда при прилагане на подхода „учене през целия живот“, вкл. чрез преквалификация и повишаване на квалификацията. Ще бъде разработена и процедура за подкрепа на центровете за професионално образование и обучение, които да подпомогнат бързото адаптиране на работната сила към двойния цифров и екологичен преход. Друга водеща цел е създаването на сертификационна рамка за признаване на умения и компетенции, съответстващи на нуждите на двойния преход, която да служи като референция на световно ниво за подобряване и сертифициране на услугите на ЦПО.
Резултатите, постигнати по проекта, ще бъдат трансферирани към 12 пилотни обучения в 6 страни, обхващащи 300 лица и достигащи до 100 доставчика на професионално обучение, 1 000 компании и 20 организации на европейско ниво в сферата на строителните умения, като целим да подпомогнем създаването на поне 100 нови сътрудничества между ЦПО и индустрията.

The project Academy for Transitional Skills in the Build Environment is co-funded by the European Union, ERASMUS+ Programme under Grant Agreement number: 101104419