Проектът е финансиран по програма Хоризонт Европа. Основната му цел е да подпомогне процеса на стандартизация на строителните материали в подкрепа на зеления преход. Водеща организация е Клийнтех България, а партньори са Технически университет – София, Български институт за стандартизация, Румънски институт за стандартизация, Румънски съвет за устойчиво развитие, проектантска компания Крискон – Италия и АБ корпорация – Белгия.

В рамките на задълбочена дискусия партньорите поставиха основите за стартиране на дейностите по проекта, обсъдиха важни въпроси по отношение на новите строителни материали, съществуващите стандарти и необходимостта от подобрения в тази насока.

В рамките на 24 месеца партньорите ще изготвят проучване на нормативната уредба, съществуващите стандарти и нуждите на индустрията във връзка с новите строителни материали; ще изготвят пътна карта, подпомагаща процеса на стандартизация и пътна карта за тематични обучения; ще разработят и тестват обучения за надграждане на необходимите знания и умения в тази насока. В допълнение са предвидени дейности за комуникация, активно ангажиращи отговорните институции в процеса по стандартизация на нови строителни материали.