Като част от проекта GenGapsDiGi, беше изготвено проучване, насочено към ученици, студенти, преподаватели и служители в компании. Целта на проучването е да събере информация за възприятията, осведомеността и отношението към половите стереотипи в областта на Информационните и Комуникационните технологии (ИКТ).

Технологичния напредък и дигитализацията променят нашето ежедневие и работа. Европейският институт за равенство между половете изчислява, че ако повече жени работят в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) това ще доведе до икономически растеж, с повече работни места.

Резултатите от анкетата показват, че има полова дискриминация сред учениците, преподавателите и най-вече служителите. Над 60% от служителите смятат, че медиите показват стереотипа на жените в работното поле. Над 50% от учениците са гласували с най-високо възможната оценка, казвайки, че мъжете са по-склонни да започнат кариера в ИКТ. В подкрепа на това, резултатите отбелязват че всички целеви групи са силно съгласни, че правителствата трябва да работят за намаляване на неравенството между половете, като повечето са избрали възможно най-високата оценка. Това проучване показва, че във всяка една възрастова група има полова дискриминация и не са предприети достатъчно действия по въпроса.