На 18 март 2022 г. Клийнтех България, координатор на проект GREENER, съфинансиран по програма Еразъм+, № 2020-1-BG01-KA202-079278 участва в Междусекторна среща „Нашата зелена планета“, организирана от Центърa за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието беше да се обменят добри практики по дейности и проекти по Еразъм+ и eTwinning, свързани с изменението на климата, опазването на околната среда, намаляването на въглеродния отпечатък и др.

Проект GREENER беше представен по време на втората сесия на събитието с повече от 70 представители от различни сектори – образование, неправителствени организации, обществени институции, сдружения и др. Всички участници имаха възможността да се запознаят с целта на проекта GREENER, постигнатите резултати и създадени интелектуални продукти. По време на презентацията беше направен преглед на следващите стъпки и очакваните резултати от изпълнението на проект GREENER.