Като част от изпълнението на дейностите по проекта GenGapsDiGi, консорциумът от партньори разработи Модел за поведенческа промяна. Разработването на модела се основава на кабинетно проучване и резултати от анкети относно възприятията за разликата между половете в сектора на ИКТ. Разделен е на три различни модула:

  • Модул 1 – „Училища“
  • Модул 2 – „Университети“
  • Модул 3 – „Компании“

Моделът за поведенческа промяна ще спомогне за насърчаване повишаването на знанията и капацитета на учителите чрез прилагане на нови методи на преподаване за дигитални полови умения и ще ангажира и мотивира младите жени да продължат кариера в ИКТ, като ги насърчава, показва им най-добри практики и истории за успех на жените в ИКТ, свързвайки ги с доставчици на образование и заетост.

В допълнение, Моделът ще има положително въздействие върху компаниите, като им предоставя средства и методологии за привличане на таланти от женски пол в екипите си, като по този начин повишава производителността. Комбинацията от тези лостове за промяна на поведението ще повиши увереността на жените в ИКТ, ще намали негативните стереотипи, като промени пазара на труда, за да бъде по-равнопоставен и приобщаващ.

Като следваща стъпка, консорциумът на проекта започна прилагането на Модела за поведенческа промяна, като организира взаимни срещи със съответните заинтересовани страни за всеки от модулите. По време на срещите, експертите на GenGapsDiGi представят на заинтересованите страни съответния модул, за да обсъдят съдържанието му и да съберат обратна връзка за подобряването му в окончателната версия на Модела за поведенческа промяна.